Support
ASEAN LABOUR
02 926 1646, 09 5535 9626, 09 1881 6891
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


 
  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

* * * แรงงานกัมพูขา ถือหนังสือ C I (CERTIFICATE OF IDENTITY)เล่มสีน้ำเงิน หรือที่ถือใบ ทร.38/1 สามารถใช้บริการปรับเข้า MOU ถูกต้องตามกฎหมาย ได้ PASSPORT (เล่มสีแดง) อายุ 4 ปี + วีซ่าทำงาน Non L-A อายุ 2 ปี ต่ออายุได้ครั้งละ 2 ปี + พร้อมใบอนุญาตทำงาน. . .โทร 08 4943 4146 (ทุกวัน) * * *

 

  
การให้บริการ
  
ประเภทหนังสือเดินทาง PASSPORT