บริการของเรา

งานเกี่ยวกับนายจ้าง

 • การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวเพื่อขอรับจัดสรรจำนวนคนต่างด้าวเข้าทำงาน (โควตา)

 • การขอนำเข้าแรงงานเพื่อทำงานทำงานในประเทศไทย

 • การแต่งตั้งบริษัทจัดหางานประเทศต้นทาง

 • การปรับสถานะแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย 
  *กรณีมีแรงงานอยู่แล้ว

งานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

 • การทำหนังสือเดินทาง การต่ออายุ หรือขอทำใหม่

 • การขอวีซ่าทำงาน VISA Non L-A
 • การขออนุญาตทำงานในประเทศไทย WORK PERMIT

   

งานบริการอื่นๆ

 • งานขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. หรือ นโยบายรัฐบาล

 • การขอตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน

 • งานปรับสภาพแรงงานเถื่อน เข้าระบบให้ถูกกฎหมาย

ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?  กรุณาติดต่อเรา

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our social media channels.

© 2016 by  khammanythai Co.,Ltd.

 • Black Facebook Icon

Tel.  096-862-3495 , 091-881-6891